Curriculum vitae

Doc. Dr. Jiří Hynek Kocman

Narozen 6. 8. 1947 Novém Městě na Moravě.

Vystudoval Vysokou školu veterinární (absolvoval v r. 1971). 27 let pracoval v oboru klinické farmakologie, legislativy, registrace a informatiky veterinárních léčiv na Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně.

Výtvarným uměním se intenzivně zabývá od r. 1965; od lyrické a strukturální abstrakce přešel ke konceptuálnímu umění, ke knihám-objektům a paper-artu. Soukromně studoval estetiku u Jiřího Valocha (od r. 1965), nauku o papíru a uměleckou knižní vazbu u Jindřicha Svobody (od r. 1976), restaurování papíru a knih u Tomáše Vyskočila (od r. 1979).

Svoji tvorbu prezentoval na 22 samostatných výstavách doma a na 12 v zahraničí, účastnil se 134 kolektivních výstav doma a 192 v zahraničí. Na 6. trienále umělecké knižní vazby v Kroměříži získal v roce 1989 1. cenu a na 11. trienále umělecké knižní vazby v Brandýse nad Labem v roce 2004 Cenu Ludvíka Bradáče za osobní přínos k rozvoji umělecké knižní vazby.

V r. 1996 se habilitoval v oboru konceptuálního umění na Akademii výtvarných umění v Praze. Na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně působil v létech 1993-1998 jako externí pedagog a v létech 1997-2013 jako „interní“ pedagog. V roce 1997 zakládá Kabinet papír a kniha, který se od roku 1998 profiluje v Ateliér papír a kniha, který je ve svém konceptuálním pojetí ojedinělý ve středoevropském universitním prostředí.

V akademickém roce 1998/99 působil ve funkci proděkana pro tvůrčí činnost, v létech 2000-2002 byl toutéž činností pověřen jako člen kolegia děkana. V létech 2002-2007 byl proděkanem pro tvůrčí činnost a vnější styky a v létech 2004-2007 také statutárním zástupcem děkana FaVU.